روزنامه اطلاعات روز - Afghanistan - Katalog dunia berbahasa Melayu

روزنامه اطلاعات روز

  • 2021-12-31Tarikh pengumpulan
  • 2022-02-15Dikemas kini
روزنامه اطلاعات روز
  • Alamat laman sesawang:www.etilaatroz.com
  • IP pelayan:62.102.151.244
  • Penerangan laman web:روزنامه اطلاعات روز در سال 1390 خورشیدی در کابل بنیان گذاری شد. و بیشتر در حوزه‌های سیاست،اجتماع،جوانان،گزارش و اخبار مطلب منتشر مینماید.

nama domain:www.etilaatroz.comPenilaian

tentang 5000~500000

nama domain:www.etilaatroz.comaliran

308

nama domain:www.etilaatroz.comBaik atau buruk

Ji Zhong membawa kejahatan. Adalah lebih baik untuk terus ke hadapan Nasib baik membawa kepada kejahatan

laman web:روزنامه اطلاعات روزBerat

1

laman web:روزنامه اطلاعات روزIP

62.102.151.244

laman web:روزنامه اطلاعات روزkandungan

window.dataLayer=window.dataLayer||[]; functiongt(){dataLayer.push(arguments);} gt('js',newDate()); gt('config','G-3HWEHQRXMP');اطلاعاتروز خبرخبر حماس۱۲گروگانواسرائیل۳۰زندانیفلسطینیراآزادکردندطالباندرپرواندونظامیپیشینرابازداشتکرده‌اند«جبههآزادی»:دردوحمله‌یجداگانهدرمرکزبغلانپنجطالبکشتهشدندفراغتبیشاز۸۰۰دانشجوازدانشگاهتخار؛فارغاننگرانبیکاریهستندافغانستانمنطقهجهانگزارشگزارش زنانگلیم‌بافسرپلازکسادبازارومزدناچیزشاکیاندبیماراندربلخازنسخه‌های«شِفری»داکترانشاکیاندشبتاریکوبیمموج(۵۰)|ازقتل‌هایبی‌حسابتازخم‌هایبازماندگان؛تیرهابهکجامی‌خورند؟«امیدراازپروانهآموختم»گزارش‌هایتحقروزنامه اطلاعات روزیقیگفت‌وگوگفت‌وگو برحافظه‌یفرهنگیکشورچهمی‌رود؟ امکانیاامتناعمقاومتدرگفت‌وگوبامحمدجوادسلطانیفورماسلوومسألهافغانستان؛«تمرکزجامعهجهانیرویآغازروندسیاسیباشد»هوشمصنوعی،رقیبیارفیقآدمیتحلیلتحلیل امکانوامتناعِروشن‌فکریدرافغانستاندرقلمروصاعقه‌ها؛خوانشیازگزینهشعری«روزیکهقفس‌هامی‌میرند»مقدمه‌ایبرعبورازبرابری‌خواهیِسازش‌کارضرورتتفکرانتقادیبهتاریخوچندنقدهم‌دلانهترجمهچندرسانه‌ییگزارشبهخاکافغانستانگزارشبهخاکافغانستان پنجسالبعددرکجاخواهیمبود؟آیاپاکستانوطالبانواقعاباهممشکلدارند؟بازیگرانجهانیدرکجاایستاده‌اند؟بیشترنامه‌اروزنامه اطلاعات روزیبرایخواهرانمچرخویژه‌نامه‌‌هامنابعزنانصلحجوانانمحیطزیستزندگیدردوره‌ایکرونابایگانیروزنامهگوناگونپرخواننده‌ترین‌هااکنونهفتهماههفتآزارجنسیکهمنتجربهکردمکرزی:طالباننبایدبازورحذفشونداستخباراتطالباندربدخشان۴۵نفرازاعضایحزب‌تحریررابازداشتکردهاست«جبههآزادی»ازکشتهشدنچهارطالبدردومینحمله‌ینیروهایاینجبههدرکابلخبردادشبتاریکوبیمموج(۵۰)|ازقتل‌هایبی‌حسابتازخم‌هایبازماندگان؛تیرهابهکجامی‌خورند؟ زنانگلیم‌بافسرپلازکسادبازارومزدناچیزشاکیاندپسازمنعآموزشوکاردراداره‌هایدولتیوغیردولتیبرایبانوانازسویطالبان،شماریاززنانودختراندرسرپلبهکارصنایعدستیگلیم‌وقالین‌بافیرویآورده‌اند.اینزنانودختراندرمراکزگلیموقالین‌بافیکهازسوی...بیماراندربلخازنسخه‌های«شِفری»داکترانشاکیاندشبتاریکوبیمموج(۵۰)|ازقتل‌هایبی‌حسابتازخم‌هایبازماندگان؛تیرهابهکجامی‌خورند؟شنیدمدراینشبسفرمی‌کنیامکانوامتناعِروشن‌فکریدرافغانستان«امیدراازپروانهآموختم»سختی‌هایبی‌پایانمهاجراندرایران(۱۵)خـــــبر11دقیقهقبلحماس۱۲گروگانواسرائیل۳۰زندانیفلسطینیراآزادکردند1ساعتقبلطالباندرپرواندونظامیپیشینرابازداشتکرده‌اند8ساعتقبل«جبههآزادی»:دردوحمله‌یجداگانهدرمرکزبغلانپنجطالبکشتهشدند12ساعتقبلفراغتبیشاز۸۰۰دانشجوازدانشگاهتخار؛فارغاننگرانبیکاریهستند13ساعتقبلپاکستانبااحضارسفیرطالباندراسلام‌آباد،خواستاربازداشتواسترداد«حافظگلبهادر»شدهاست14ساعتقبلمنابعاز«خودکشی»یکپسرویکدخترجواندرفاریابخبردادند15ساعتقبلمحموله‌یدیگریازکمک‌هایاتحادیهاروپابرایزلزله‌زدگانهراتبهکابلرسید17ساعتقبلطالبانازافتتاحهشتحلقهچاهنفتجدیددرسرپلخبردادندنسخهپشتومطالبمارابهزبانپشتوبخوانیدکابل‌ناواطلاعاتروزرابهانگلیسیبخوانیدصفحهزنانصفحهویژهواختصاصیزناناخبارولایتیاخباراختصاصی۳۴ولایتچندرسانه‌ایویدیووپادکستصوتیاطلاعاتروزلیکس|Leaksافشاگریناشناسومحرمگزارشوتحلیل21ساعتقبلزنانگلیم‌بافسرپلازکسادبازارومزدناچیزشاکیاندپسازمنعآموزشوکاردراداره‌هایدولتیوغیردولتیبرایبانوانازسویطالبان،شماریاززنانودختراندرسرپلبهکارصنایعدستیگلیم‌وقالین‌بافیرویآورده‌اند.اینزنانودختراندرمراکزگلیموقالین‌بافیکهازسوی...23ساعتقبلبیماراندربلخازنسخه‌های«شِفری»داکترروزنامه اطلاعات روزانشاکیاندهمزمانباگسترشفعالیتمراکزصحیخصوصیوبیشترشدنمعاینه‌خانه‌هایشخصیدربلخدرشمالافغانستان،شماریازباشندگاناینولایتازنسخه‌‌نویسیشفرییارمزگونه‌یداکترانانتقادمی‌کنند.اینباشندگانمی‌گویندکهچنیننسخه‌نویسیبه‌جایکمکبهبیماران،دردسرهایتازه‌ایرابرای...۷قوس۱۴۰۲شبتاریکوبیمموج(۵۰)|ازقتل‌هایبی‌حسابتازخم‌هایبازماندگان؛تیرهابهکجامی‌خورند؟هفتسالپیشدربهسودبرسردعوایملککوچی‌هانیک‌محمدراکشتند.هنوزنیک‌محمدجوانبود.فقطتنهایککودکداشتوکودکدیگریهمقراربودبه‌زودیپیداشود.امیدواربودکهدرهمانروزهاخانمشبهخیروخوشیزایمانکند...۶قوس۱۴۰۲امکانوامتناعِروشن‌فکریدرافغانستان[یادداشتاطلاعاتروز:اطلاعاتروزدیدگاه‌هایمختلفدرموردمسائلگوناگونجامعه‌یافغانستانرابازتابمی‌دهد.ایندیدگاه‌هالزومامنعکس‌کننده‌ینظروموضعاطلاعاتروزوگردانندگانآننیستند.اطلاعاتروزفقطمجالیبرایبیاندیدگاه‌هافراهممی‌کندودرباره‌یدیدگاه‌هایواردهنفیاو...۶قوس۱۴۰۲«امیدراازپروانهآموختم»ازروزیکهناامیدانهازپشتدروازه‌ی‌بسته‌شده‌یمکتببهخانهبرگشتهبودساکت‌تر،کم‌تحرک‌تر،گوشه‌گیرتر،کم‌اشتهاتر،لاغرتروافسرده‌ترشدهمی‌رفت.پدر،مادر،خواهروبرادرشنیزبادیدناودراینوضع،نگران‌ترمی‌شدند.ازاینرو،همهبهنوبه‌یخودسعی...۶قوس۱۴۰۲سختی‌هایبی‌پایانمهاجراندرایران(۱۵)یکسالقبلوقتیبهایرانآمدم،هفته‌یاولرامهمانخواهرزده‌امبودم؛دریککارگاهساختمانیدرمنطقه‌یپاسدارانتهران.اودردهه‌یسومعمرشقرارداردوحداقلسه-چهاربارتجربه‌یآمدنوکاردرایرانرادارد.ازهنگامرسیدنو...۴قوس۱۴۰۲سختی‌هایبی‌پایانمهاجراندرایران(۱۴)ازوقتیدولتجمهوریدرافغانستانسقوطکردهاست،درایرانهمتعدادمهاجرانافغانستانیافزایشیافتهووضعیتوقیمت‌هایکارهابرهمخوردهاست.درکلحجمکاردرتهرانکاهشیافتهوبیشتردرحاشیهوشهرستان/ولسوالی‌هاانتقالیافتهاست.اکثرمهاجران...۴قوس۱۴۰۲درقلمروصاعقه‌ها؛خوانشیازگزینهشعری«روزیکهقفس‌هامی‌میرند»«ماندیمکهآخرینپرندهبپردوشاخهدستبلندکند».نصراللهنیک‌فکردرآمد«روزیکهقفس‌هامی‌میرند»،نامگزینه‌یشعرینصرالله‌نیک‌فکراست.ایندفتردرزمستانسردوسرمایی۱۳۹۹آفتابیازسوینشرپرندتن‌پوشِچاپبرتنظریفخویشکردهوراهی...یادداشتروز۲قوس۱۴۰۲اینرهکهتومی‌رویبهپاکستاناست«تاجامعه‌یبین‌المللیمارابهرسمیتنشناسد،ماملزمبهرعایتقوانینوقواعدآننیستیم.»ایناستدلالطالباندرظاهرمعقولبهنظرمی‌رسد؛اماوقتیبازشکنیمنشان‌دهنده‌یکژفهمیعمیقیاستکهطالباننسبتبهاموربین‌المللیوحالوآینده‌یافغانستاندارند....۲قوس۱۴۰۲اینرهکهتومی‌رویبهپاکستاناستگزارشتحقیقیطالبانغنی‌تروشهروندانفقیرترشده‌اندحذفدانشوهنر،پرورشِذهنِخشونت‌باورازدرس‌خانهوعبادتگاهتاپایگاهتندروانِخشونت‌خواهقانونکلاشینکف؛اخاذی،غصبسرزمینوکوچاجباریپایه‌هایپُرشکافعمارتِامارتیافته‌هایاطلاعاتروز؛دریک‌سالدست‌کم۲۱۳نفردرافغانستانخودکشیکرده‌اند درحالپخشچراطالبانبازنانباخشونتبرخوردمی‌کنند؟ درحالپخشچراطالبانبازنانباخشونتبرخوردمی‌کنند؟ درحالپخشمحرومیتزنانافغانازدسترسیبهعدالت درحالپخشوضعیتبدِحقوقبشریکودکاندرافغانستان درحالپخشبرگزاریهشتمینجشنوارهملیگلزعفراندرهرات درحالپخشدخترانافغانستاننمونه‌ایازناممکن‌هاهستند درحالپخشچهارنکتهمهمدرآسیب‌شناسیتربیتکودکان درحالپخشهرحقبرایهرکودک درحالپخشمراسمعروسیدسته‌جمعی۱۰۰زوججواندرهراتبرگزارشد درحالپخشجایزهبخشروزنامه‌نگاریبهرسانه‌هایمستقلافغانستاناهداشد درحالپخشنورجهاندرچنگدیابتپرخواننده‌ترین‌هاهفتآزارجنسیکهمنتجربهکردمکرزی:طالباننبایدبازورحذفشونداستخباراتطالباندربدخشان۴۵نفرازاعضایحزب‌تحریررابازداشتکردهاست«جبههآزادی»ازکشتهشدنچهارطالبدردومینحمله‌ینیروهایاینجبههدرکابلخبردادشبتاریکوبیمموج(۵۰)|ازقتل‌هایبی‌حسابتازخم‌هایبازماندگان؛تیرهابهکجامی‌خورند؟انتخابسردبیرشنیدمدراینشبسفرمی‌کنیزمین‌لرزهوپس‌لرزه‌هایش؛آنانیکهخانهندارندوآنانیکهازخانهمی‌ترسندطالبانغنی‌تروشهروندانفقیرترشده‌اندحذفدانشوهنر،پرورشِذهنِخشونت‌باوروقتیزندگیکُشنده‌ترازمرگمی‌شودخبرنامهاطلاعاتروزبااشتراکدرخبرنامهاطلاعاتروزخلاصهاخبار،گزارشومطالبرادرایمیلتاندریافتکنید.2021©تمامیحقوقمطالبمتعلقبهروزنامهاطلاعاتروزمیباشد.دربارهتماستبلیغاتفرصت‌هایشغلیحفظحریمواطلاعاتشخصی خبرافغانستانمنطقهجهانگزارشگزارش‌هایتحقیقیگفت‌وگوتحلیلترجمهچندرسانه‌ییگزارشبهخاکافغانستانبیشترنامه‌ایبرایخواهرانمچرخویژه‌نامه‌‌هامنابعزنانصلحجوانانمحیطزیستزندگیدردوره‌ایکرونابایگانیروزنامهگوناگونپاطلاعاتروزپشتوEnاطلاعاتروزانگلیسینسخه‌هاپاطلاعاتروزپشتوEnاطلاعاتروزانگلیسیدسترسیسریعدربارهتماستبلیغاتفرصت‌هایشغلیحفظحریمواطلاعاتشخصیبرایبرگشتکلیدESCرافشاردهید خبرنامهاطلاعاتروزبااشتراکدرخبرنامهاطلاعاتروزخلاصهاخبار،گزارشومطالبرادرایمیلتاندریافتکنیداگرانسانهستیداینقسمتراخالیبگذارید.(function(){functionmaybePrefixUrlField(){constvalue=this.value.trim()if(value!==''&&value.indexOf('http')!==0){this.value='http'+value}}consturlFields=document.querySelectorAll('.mc4wp-forminput[type="url"]')for(letj=0;j

Tapak:روزنامه اطلاعات روزLapor

Sekiranya terdapat pelanggaran laman web ini, silakan klik LaporkanLapor

Maklumat yang disyorkan

Laman web yang disyorkan